Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Research & Development Department

We develop STEM programs for scholars and professionals of Armenian descent through funding cutting edge and state of the art research and engineering projects in the Armenian community worldwide!

Մենք մշակում ենք գիտության, տեխնոլոգիայի, ճարտարագիտության և մաթեմատիկայի ոլորտներում ծրագրեր հայկական ծագում ունեցող գիտնականների և մասնագետների համար ՝ ֆինանսավորելով առաջադեմ և ժամանակակից հետազոտական և ինժեներական նախագծեր աշխարհասփյուռ հայ համայնքի համար:

Welcome to our Research and Development Program — an initiative aimed at advancing science and technology projects while fostering growth and progress in Armenia. Our primary goal is to fund impactful initiatives that contribute to the technological landscape and sustainable development of these regions.

By channeling resources into projects with a focus on innovation, research, and practical applications, we aim to propel Armenia forward, building a foundation for a future marked by scientific excellence and technological advancements. Join us in our commitment to shaping a brighter tomorrow through the support of pioneering initiatives that make a tangible difference in the communities we serve.

Learn More
EN
HY

Research and development projects in Armenia

AESA supports scientific and engineering developments in Armenia through the R&D track. Projects are submitted following a carefully drafted RFP and reviewed through our independent scientific review committee.

FAQ / ՀՏՀ

 

RFP 2022

We are happy to announce the results of AESA’s first Request For Proposal (RFP) for the year 2022!

Results Program announcement

Հետազոտական և զարգացման ծրագրեր Հայաստանում

AESA-ն աջակցում է գիտական և ճարտարագիտական զարգացումներին Հայաստանում՝ R&D ուղու միջոցով: Նախագծերը ներկայացվում են ուշադիր մշակված RFP-ի հիման վրա և վերանայվում մեր անկախ գիտական ստուգատեսի հանձնաժողովի միջոցով:

FAQ / ՀՏՀ

 

RFP 2022

Մենք ուրախ ենք հայտնել AESA-ի առաջին Request For Proposal (RFP) արդյունքները 2022 թվականի համար:

Արդյունքներ Ծրագրի հայտարարություն
EN
HY

Scientific Evaluation Committee

Request for Proposals are evaluated by an independent review committee made from volunteers around the world.

Meet our Committee

Գիտական գնահատման հանձնաժողով

Առաջարկների հարցումները գնահատվում են անկախ վերանայման հանձնաժողովի կողմից, որը կազմված է կամավորներից ամբողջ աշխարհում:

Հանդիպեք մեր հանձնաժողովին