Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

FAQ / ՀՏՀ

Frequently asked questions / Հաճախ Տրվող Հարցեր

You will find here answers questions related to the research and development programs.
Այստեղ կգտնեք ամենահաճախ տրվող հարցերի պատասխանները: Էջը պարբերաբար կթարմացվի։
EN
HY

About AESA R&D program

How is this helping Armenians or Armenia?

AESA is committed to supporting STEM for Armenians over the world. However the AESA R&D program has a particular focus on involving team and members that work in Armenia and Artsakh.

What is the budget of the campaign?

The total budget for the 2022 R&D campaign is $25000 which will be divided amongst of all the awarded projects. The amount awarded to each project will be determined by AESA.

Can some of the researchers be diaspora Armenians?

Yes of course! We encourage collaborations amongst teams and across nations. However, at least one member of the team should be based in Armenia, but this member does not necessarily need to possess Armenian citizenship.

Is there a time limit for the research to be concluded?

Proposers are required to provide a project schedule identifying major activities and milestones along with brief description of deliverables. Proposals should identify deliverables within the first year of award and a portion of award money may be withheld until deliverable is submitted.

What happens if a research project needs more than the current budget?

Proposers are free to apply to other funding opportunities. Awarded projects are not restricted from applying to other funding opportunities.

I want to participate, how can I help?

You are more than welcome to bring your skills and expertise to AESA R&D!

We advertised on specific channels about the Peer review solicitation. If you missed it or were not part of the mailing, it is not a problem: you can send an email to rnd@aesa.org and we will redirect you to an application form.

AESA R&D ծրագրի մասին

Ինչպե՞ս է սա աջակցում հայերին կամ Հայաստանին:

AESA-ն հանձնառու է աջակցել STEM-ին ողջ աշխարհի հայերի համար: Այնուհանդերձ, AESA R&D ծրագիրը հատուկ ուշադրություն է դարձնում Հայաստանի և Արցախի Հանրապետություններում ներկայացված գիտահետազոտական թիմերին և անհատներին ներգրավելուն գիտական և ինժեներական հետազոտական ծրագրերում։

Ես ուզում եմ մասնակցել, պատրաստ եմ օգնել։

Մենք հրավիրում ենք ձեզ կիսել ձեր հմտությունները և փորձը մեզ հետ և ունենալ ձեր ներդրումը AESA-ի հետազոտությունների և զարգացման մեջ:

Մենք հատուկ ալիքներով գովազդել ենք գործընկերների ռեցենզիայի պահանջի մասին: Եթե ​​բաց եք թողել այն կամ նամակագրության մեջ չեք եղել, կարող եք rnd@aesa.org էլ-փոստով դիմել մեզ և մենք ձեզ կուղարկենք հայտի ձեւ:

Որքա՞ն է մրցույթի բյուջեն:

2022 թվականի գիտահետազոտական մրցույթի ընդանուր բյուջեն կազմում է 25000 ԱՄՆ դոլար, որը կբաժանվի բոլոր պարգևատրված նախագծերի միջև: Յուրաքանչյուր նախագծին շնորհվող գումարի չափը կորոշվի ԱՃԳԸ-ի կողմից:

Կարո՞ղ են հետազոտական խմբի անդամները լինել սփյուռքից:

Այո, իհարկե։ Մենք խրախուսում ենք միջթիմային և միջերկրային համագործակցությունը։ Սակայն թիմի առնվազն մեկ անդամ պետք է բնակվի Հայաստանում, սակայն ՀՀ քաղաքացի լինելը պարտադիր չէ ։

Արդյո՞ք հետազոտության ավարտի համար ժամանակի սահմանափակում կա:

Դիմորդները պետք է տրամադրեն ծրագրի ժամանակացույցը, նշելով հիմնական միջոցառումները և արդյունքները՝ արդյունքների ամփոփ նկարագրության հետ միասին: Առաջարկներում պետք է նշվեն արդյունքները մրցանակի շնորհումից հետո առաջին տարվա ընթացքում։ Մրցանակային գումարների մի մասը կարող է սառեցվել այնքան ժամանակ, քանի դեռ արդյունքը չի ներկայացվել:

Ի՞նչ է տեղի ունենում, եթե հետազոտական նախագծի համար անհրաժեշտ լինի ավելի շատ գումար, քան ընթացիկ բյուջեն է:

Պարգևատրվող նախագծերը չեն սահմանափակվում այլ կազմակերպություների կողմից հնարավոր ֆինանսավորման համար:

EN
HY

About the submission process

Why do I need a Google account to submit my project?

Google accounts provides a safe environment for uploading files and prevent spam and fake/forged accounts. It is easy to use and setup, and very likely that someone has already such an account.

Ներկայացման գործընթացի մասին

Ինչու՞ է ինձ անհրաժեշտ Google հաշիվ իմ նախագիծը ներկայացնելու համար:

Google հաշիվները ապահովում են անվտանգ միջավայր ֆայլեր վերբեռնելու և սպամի և կեղծ/կեղծված հաշիվները կանխելու համար: Այն հեշտ է օգտագործել և կարգավորել ինչպես նաև ունի լավ տարածում։

EN
HY

About this website

I’ve found a problem on the website, how do I signal it?

Thank you for your help in making the website better!
Please address all the issues you encounter as well as translation that can be improved to rnd@aesa.org . Please mention in your report the page the issue is visible (a link is enough) and why you think this is incorrect.

Կայքի մասին

Կայքում խնդիր եմ գտել, ինչպե՞ս դա ազդարարեմ:

Շնորհակալություն կայքի ավելի լավը դարձնելու հարցում ձեր օգնության համար: Խնդրում ենք անդրադառնալ բոլոր այն խնդիրներին, որոնց դուք բախվում եք, ինչպես նաև թարգմանությանը, որը հնարավոր է բարելավվել rnd@aesa.org հասցեով դիմելոով: Խնդրում ենք ձեր զեկույցում նշել էջի տեսանելության և նկատված սխալների ու ակնարկների մասին։